ဟာက်ဴလီ အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ : PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.ဟာက်ဴလီ အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ Pearl Mermaid Brand Agar Powder ၅၀ ဂရမ္ ကို ေရ ႏွင့္ သၾကား ၆ ဂရ… Read More


ไม้สัก ไม้แปรรูป, จำหน่ายไม้, ไม้สัก, ไม้แปรรูป, โรงเลื่อยจักร, ขายส่งไม้, ไม้สักแปรรูป : เอี๊ยบฮวดเส็งโรงเลื่อยจักร หจก.ไม้สัก ไ… Read More


สายพานลำเลียง (Conveyor Belt System) คือ ระบบลำเลียงเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์หรือลำเลียงกระสอบจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โด… Read More


งานกลึงเป็นกระบวนการขึ้นรูปงานในลักษณะของงานทรงกระบอกเป็นหลักประกอบด้วย งานกลึงปาดหน้า, งานกลึงปอก,งานกลึงเกลียว, งานกลึ… Read More


ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยการเติมออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ (Aerator) ที่ติดตั้งแบบทุ่นลอ… Read More